• DuBois Chemicals
  • Cimcool Europe - Zmień region
  • General English - Zmień kraj
  • WORLD
Logowanie / Rejestracja
REACh

REACh

Cimcool i REACh, GHS oraz CLP

REACh

REACh to skrót od angielskiego „Registration, Evaluation and Authorization (Restriction) of Chemicals”, czyli „Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń w zakresie Chemikaliów”. Jest to zbiór norm i przepisów ustanowionych przez Unię Europejską. Program REACh nie został wdrożony w jednym momencie, ale wchodzi w życie stopniowo przez okres kilkunastu lat (2007-2018).
 
Cimcool i REACh
Firma Cimcool Industrial Products B.V. jest formulatorem. Otrzymujemy substancje od dostawców i wytwarzamy mieszaniny w celu uzyskania produktów (preparatów) dla naszych klientów. Utrzymujemy zatem stały kontakt z naszymi dostawcami. Substancje zawarte w produktach recepturowych, które wymagają rejestracji, są wstępnie rejestrowane przez firmę Cimcool Industrial Products B.V. lub przez naszych dostawców.
Cimcool Industrial Products B.V. blisko współpracuje ze swoimi dostawcami i klientami, aby zapewnić pełną zgodność z tym niezwykle skomplikowanym pakietem przepisów.
 
Cimcool i GHS/CLP
Dla organizacji zajmujących się wytwarzaniem mieszanin i formułowaniem, takich jak Cimcool Industrial Products B.V., normy i przepisy GHS/CLP zaczną obowiązywać od 1 lipca 2015 r.
Cimcool Industrial Products B.V. w pełni spełnia zapisy tego pakietu norm i przepisów. Czytaj więcej
 
 
Więcej informacji na temat REACh, GHS i CLP
 
REACh to Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwoleń w zakresie Chemikaliów
Szczegółowe informacje na temat programu REACh można znaleźć na stronie internetowej ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów)
 
GHS – Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów
 
CLP – Klasyfikacja, Oznakowanie i Pakowanie substancji i mieszanin
Unia Europejska przyjęła system GHS do swojego ustawodawstwa w formie przepisów CLP.
 
MSDS – Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych
Dzięki naszym kartom MSDS uzyskają Państwo informacje na temat składników naszych produktów.
Proszę przejść do swojego konta Cimcool, aby pobrać karty MSDS dla stosowanych produktów Cimcool.
 
 
Powiązane organizacje: